Tel: 020-6848545/ 020-6847851

Akersingel 3
1060 NJ Amsterdam
Email: espatron@dds.nl
K.v.K. Amsterdam 64936317

Op 1 april 2022 verhuizen wij naar de Akersingel 3 1060 NJ Amsterdam

Levensverzekeringen

levensverzekeringIndien u ons op het gebied van levensverzekeringen inschakelt, kunt u van ons indien u dat wenst de volgende dienstverlening verwachten:

 

1. Wij inventariseren uw gezinssamenstelling en onderzoeken welke voorzieningen u al hebt. Desgewenst onderzoeken wij tevens welke voorzieningen u al hebt getroffen voor uw pensioen.

 

2. Wij onderzoeken vervolgens met u welke risico’s u kunt verzekeren en welke risico’s u zelf kunt dragen.

 

3. In onze adviezen houden wij rekening met de fiscale mogelijkheden zoals die voor uw situatie gelden.

 

4. Wij geven u informatie over de verschillende producten en voorwaarden. Hierbij geven wij u ook informatie over de kosten en het te verwachten rendement zoals door de financiële instellingen verstrekt, in relatie met het risico dat u mogelijk loopt.

 

5. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.

 

6. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.

 

7. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.

 

8. Indien noodzakelijk, bieden wij begeleiding bij het verzorgen van een medische keuring. Net als bij schadeverzekeringen besteden wij voor zover noodzakelijk en gewenst aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsmaatschappij de verzekering accepteert. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.

 

9. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.

 

10. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.

 

11. Wanneer zich in de sociale of fiscale wetgeving relevante veranderingen van algemene aard voordoen, informeren wij onze relaties over deze wijzigingen. Indien relaties daar prijs op stellen gaan wij na in welke mate deze wijzigingen specifiek van belang zijn voor hun individuele situatie.

 

12. Indien relaties van ons kantoor wijzigingen willen aanbrengen in de wijze waarop spaarpremies namens onze relaties door verzekeringsmaatschappijen worden belegd, begeleiden wij op uw verzoek de communicatie hierover met de betreffende financiële instelling.

 

13. Een levensverzekering sluit u voor een langere periode. Door verandering van omstandigheden kan het voorkomen dat u eerder dan gepland de verzekering kunt beëindigen. In een dergelijke situatie geven wij u inzicht in de fiscale en financiële consequenties van deze voortijdige beëindiging. Samen met u bespreken wij de verschillende mogelijkheden van bijvoorbeeld afkoop of het bijvoorbeeld premievrij maken van de levensverzekering.

 

14. Ook kunnen wij u bijstaan bij het regelen van waardeoverdracht van het opgebouwde pensioen bij echtscheiding of veranderen van baan.

 

15. Indien de datum waarop de levensverzekering tot uitkering komt bekend is, bespreken wij met u op welke wijze de uitkering het best kan geschieden en indien gewenst de mogelijkheden van herbelegging.

 

16. Wij toetsen de uitkering aan de hand van de polisvoorwaarden zoals die voor u gelden.

 

17. Indien recht op een uitkering ontstaat door overlijden van de verzekerde zullen wij namens u maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen die uitkering aan u of uw erfgenamen te verrichten.