Tel: 020-6848545/ 020-6847851

Akersingel 3
1060 NJ Amsterdam
Email: espatron@dds.nl
K.v.K. Amsterdam 64936317

Op 1 april 2022 verhuizen wij naar de Akersingel 3 1060 NJ Amsterdam

Privacybeleid

Privacybeleid Espatron Verzekeringen

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Espatron Verzekeringen heeft haar privacybeleid daarop aangepast.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Espatron Verzekeringen gebruikt persoonsgegevens voor een verantwoorde uitoefening van het verzekeringsbedrijf als assurantietussenpersoon. Als u een verzekering of andere financiële dienst aanvraagt, vragen wij om persoonsgegevens. Zonder deze gegevens kan de overeenkomst namelijk niet tot stand komen. Wij gebruiken uw gegevens om de verzekeringsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren. Wij gebruiken ze ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om schades te kunnen behandelen en voor communicatiedoeleinden die voortvloeien uit onze zorgplicht.

Gebruik van persoonsgegevens
Voor onze dienstverlening verwerkt Espatron Verzekeringen persoonsgegevens (dit zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon) zoals bijvoorbeeld:
• contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);
• leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
• gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
• gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
• gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
• gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
• bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (indien voor aanvraag relevant);
• gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien voor de aanvraag relevant);
• gegevens ingediende claims/claimhistorie;

Verwerkersdoeleinden
Espatron Verzekeringen verwerkt de gegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, waaronder:
• het aanvragen van verzekeringsovereenkomsten voor potentiële en bestaande klanten;
• het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten;
• het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
• onderzoek naar klanttevredenheid;
• schadebehandeling;
• het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden;
• het gebruik van een archiefbestemming;
• het uitvoeren van (gerichte) marketing- en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• het versturen van nieuwsbrieven of informatie naar onze relaties;

De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals applicaties voor relatiebeheer. Door middel van die systemen hebben onze medewerkers toegang tot deze gegevens en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Espatron Verzekeringen de gegevens verwerkt.

Espatron Verzekeringen baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:
Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor het doen van een aanbod, de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
Nakoming van een wettelijke verplichting: het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Espatron Verzekeringen is bijvoorbeeld vergunningsplichtig onder de WFT.

Gerechtvaardigd belang
Het verzamelen en gebruik van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan gelegitimeerde commerciële belangen, bijvoorbeeld het aanbieden van producten die voor u interessant kunnen zijn of het doen van marktonderzoek om onze producten en dienstverlening te verbeteren. Wanneer wij op deze basis gegevens van u verwerken, zullen wij zorgdragen voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving aan u gegeven rechten en vrijheden.

Verstrekken wij de gegevens ook aan anderen?
Wij verstrekken (een groot deel van) uw gegevens ook aan andere partijen, zoals verzekeraars, expertisebedrijven, schadebehandelaars, postbedrijven, automatiseerders en bedrijven waaraan wij specifieke taken hebben uitbesteed. Wij doen dit alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken als assurantietussenpersoon en nemen daarbij maatregelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan anderen, tenzij wij dit verplicht zijn. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de Belastingdienst, toezichthouders, de politie of justitie.

Overeenkomsten met derden
Met andere partijen aan wie wij voor het aangaan, uitvoeren en beheren van de verzekeringsovereenkomst persoonsgegevens verstrekken, maken wij in verwerkersovereenkomsten afspraken over het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid, verwerken wij op uiterst zorgvuldige wijze en uitsluitend indien noodzakelijk voor onze dienstverlening om de belangen van onze relaties zo goed mogelijk en op een verantwoorde wijze te behartigen. Strafrechtelijke gegevens verwerken wij uitsluitend indien dit door een verzekeringsmaatschappij gevraagd wordt en noodzakelijk is voor hierboven genoemde doeleinden.

Beveiligingsniveau
Wij streven ernaar de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen teneinde de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen. Wanneer, ondanks die maatregelen, sprake zou zijn van een datalek, heeft Espatron Verzekeringen een procedure voor het op juiste wijze melden daarvan.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Espatron Verzekeringen bewaart uw gegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient Espatron Verzekeringen gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zal Espatron Verzekeringen de gegevens verwijderen.
Wij behouden ons het recht voor om smadelijke, lasterlijke en onrechtmatige berichten op internet en social media, evenals spam, te verwijderen. Wanneer u besluit te reageren op onze content via social media, dan kunnen wij onderzoek doen naar de afzender. Indien wij in voorkomende gevallen aangifte zouden willen doen, kunnen wij ook voor dat doel onderzoek doen naar de afzender.

Privacybeleid andere websites
Espatron Verzekeringen kan ook links aanbieden naar websites die niet door Espatron Verzekeringen worden beheerd. Deze websites worden niet door Espatron Verzekeringen gecontroleerd en Espatron Verzekeringen is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Espatron Verzekeringen maakt gebruik van cookies
Espatron Verzekeringen maakt bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Gegevens van minderjarigen
Onze websites richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.
Juistheid van de gegevens
Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende gegevens. U dient ons dan ook te informeren over wijzigingen in uw gegevens.

Uw rechten
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken:
• recht op inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens door Espatron Verzekeringen;
• het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is;
• recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketing doeleinden;
• recht op verdere verwerking van uw persoonsgegevens;
• voorts kunt u ons verzoeken uw gegevens aan een andere partij over te dragen.

Sommige van deze rechten zullen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend. Als wij niet in staat zijn opvolging te geven aan een verzoek, zullen wij u daarover informeren.

Wilt u hiervan gebruikmaken?
Stuur dan een verzoek naar Espatron Verzekeringen, Burgemeester de Vlugtlaan 210, 1063 BT Amsterdam. Of mail dit naar espatron@dds.nl. Stuurt u dan een kopie van een identiteitsbewijs mee, zodat wij er zeker van zijn dat het verzoek door u is gedaan. Maak in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart, om uw privacy te beschermen. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, in ieder geval binnen de Wettelijke termijn van vier weken na ontvangst van het verzoek.

Vindt u dat Espatron Verzekeringen de privacywetgeving niet goed naleeft?
Dan vragen wij u contact met ons op te nemen om uw verbeteringssuggesties met ons te bespreken. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijd het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Deze privacyverklaring is op 24 mei 2018 vernieuwd.