Tel: 020-6848545/ 020-6847851

Akersingel 3
1060 NJ Amsterdam
Email: espatron@dds.nl
K.v.K. Amsterdam 64936317

Op 1 april 2022 verhuizen wij naar de Akersingel 3 1060 NJ Amsterdam

Schadeverzekeringen

schadeverzekeringen-espatronIndien u ons inschakelt op het gebied van deze verzekeringen, kunt u van ons de volgende dienstverlening verwachten.
 
 

1. Wij maken op basis van door u verstrekte gegevens een inventarisatie van uw huidige verzekeringspakket. Hierbij adviseren wij u welk deel van de risico’s u zou moeten verzekeren en welke risico’s u wellicht voor eigen rekening kunt nemen. 
 

2. Wij helpen u met het tijdig opzeggen van lopende verzekeringen die elders lopen.
 
 

3. Wij geven u tips en adviezen zodat u de kans op schade door bijvoorbeeld brand of diefstal kunt verminderen en daarmee onnodige premielasten kunt voorkomen.
 
 

4. Samen met u letten wij erop dat u niet te veel, maar ook niet te weinig verzekert.
 
 

5. Wij lopen met u, mits u dat op prijs stelt, de belangrijkste verschillen in voorwaarden door tussen gelijksoortige, concurrerende verzekeringsproducten. Wij geven hierbij ons advies teneinde u te helpen bij de keuze van voorwaarden zodat deze naar onze mening het beste aansluiten bij uw specifieke wensen en omstandigheden.
 
 

6. Wij staan u terzijde bij het invullen van de aanvraag van een verzekering.
 
 

7. Wij controleren met u of de aanvraag van een verzekering correct en volledig is opgesteld.
 
 

8. In een later stadium controleren wij of de polis die u van de verzekeraar ontvangt conform de aanvraag is.
 
 

9. Indien noodzakelijk en gewenst besteden wij aandacht aan een voorlopige dekking. Dit is belangrijk wanneer het gaat om een risico dat zich kan voordoen tussen het moment waarop u de verzekering aanvraagt en het moment dat de verzekeringsovereenkomst tot stand is gekomen. Soms duurt de acceptatie enige dagen. Soms moet eerst aanvullende informatie worden verstrekt. Indien precies in die periode een schade optreedt, kan het belangrijk voor u zijn dat u hiervoor verzekerd bent. Niet in alle gevallen zijn verzekeringsmaatschappijen overigens bereid voor deze periode een voorlopige dekking te verlenen.
 
 

10. In een aantal gevallen bespreken wij bij het einde van de verzekeringsperiode met u wat voor u de meest wenselijke keuze is: de verzekering voortzetten, aanpassen of bij een andere verzekeraar onderbrengen.
 
 

11. Wij controleren de premies die verzekeraars bij u in rekening brengen.
 
 

12. Wij archiveren alle stukken die op uw situatie betrekking hebben in een persoonlijk dossier.
 
 

13. Door middel van de periodieke contacten die tussen u en ons plaatsvinden, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden.
 
 

14. Mocht u schade ondervinden, dan behartigen wij uw belangen. Bijvoorbeeld in het contact met de verzekeringsmaatschappij.
 
 

15. Indien er sprake is van overlijden of blijvende invaliditeit, zullen wij die maatregelen namens u treffen die noodzakelijk zijn om de verzekeringsmaatschappij in staat te stellen de uitkering te verrichten waarop u of uw erfgenamen recht hebben op grond van de afgesloten verzekering.